Questions -> [email protected]

Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

Algemene leverings – en verkoopsvoorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle leveringen van goederen aan de klant door

Animonline en op alle overeenkomsten die Animonline afsluit met de klant. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden primeren

op de algemene (aankoop)voorwaarden van de klant en/of eender welke andere derde partij, zelfs indien Animonline deze niet

uitdrukkelijk zou hebben geprotesteerd.

1.2. Van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord tussen

Animonline en de klant.

1.3. Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zou blijken, dan blijven de

overige bepalingen onverkort geldig.

2. PRIJS

2.1. De prijslijst van Animonline, alsmede alle andere door Animonline verstrekte gegevens voorafgaandelijk aan een

overeenkomst of bestelling, zijn niet bindend. Animonline kan deze op elk ogenblik wijzigen en dit tot op het ogenblik van

aanvaarding van de bestelling, door middel van een schriftelijke orderbevestiging.

2.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere taksen.

2.3. Animonline houdt zich het recht voor om op bestellingen met een waarde beneden een minimumwaarde, een administratieve

toeslag aan te rekenen; de minimumwaarde en administratieve toeslag kunnen te allen tijde bij Animonline worden

aangevraagd.

2.4. Elke verandering in de elementen die de basis van de verkoopprijs van de verkoper uitmaken of elke van regeringswege

of door een andere overheid genomen beslissing die de aankoop, invoer, vervoer of verkoop van materialen of producten zou

beperken of reglementeren of de kostprijs ervan aanzienlijk zou wijzigen, zal Animonline toelaten zijn aangegane verbintenissen

te herzien.

3.LEVERING, RISICO-OVERDRACHT, AFNAME

3.1. De leveringstermijnen zoals vermeld op de orderbevestiging worden ten titel van informatie verstrekt en kunnen niet als

een verbintenis vanwege Animonline beschouwd worden.

3.2. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen geeft geen recht op schadevergoeding, noch op eenzijdige ontbinding

van de overeenkomst. Animonline is niet aansprakelijk voor laattijdige leveringen die hun oorzaak vinden in overmacht,

zoals bedoeld in artikel 4.

3.3. Levering van de goederen buiten Benelux en Frankrijk geschiedt EX-WORKS (Animonline Magazijn Krommewege 32A5,

9990 Maldegem). Voor bestellingen, te leveren in België, kleiner dan €300 zal een transportkost worden aangerekend. Voor

leveringen in Nederland en Frankrijk wordt het franco bedrag opgetrokken tot resp. €400 en €600.

3.4. Het risico gaat over op de klant bij levering (EX-WORKS). Dit geldt ook in geval van franco levering, waarbij Animonline

enkel de transportkosten op zich neemt.

3.5. Op schriftelijk verzoek van de klant en na schriftelijke bevestiging door Animonline worden de goederen door Animonline

verzonden naar de door de klant aangegeven bestemming, op kosten en risico van de klant.

3.6. De klant verbindt er zich toe om - behoudens laattijdige levering overeenkomstig artikel 3.2 - de door hem bestelde

goederen af te nemen op de overeengekomen leverdatum zoals deze vermeld staat op de orderbevestiging van Animonline. Per

week vertraging in de afname is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 3% op het factuurbedrag. Indien

nog geen gehele afname is gebeurd één maand na de afgesproken leveringsdatum, houdt Animonline zich het recht voor de

overeenkomst eenzijdig te ontbinden en is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 35% van het

factuurbedrag van de niet afgenomen goederen, onder voorbehoud van verhoging indien de geleden schade hoger uitvalt.

3.7. Alle verkopen geschieden onder voorbehoud van het bekomen van een in- en uitvoervergunning van de bevoegde

overheden.

4.OVERMACHT

4.1. Van overmacht aan de zijde van Animonline is er sprake indien Animonline verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit

deze overeenkomst te voldoen ten gevolge van bijvoorbeeld oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, brand, waterschade,

overstroming, werkstaking, bedrijfs¬bezetting, defecten aan machines, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat,

ziekte of staking van het personeel van Animonline, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkomingen van

leveranciers van Animonline, of handelingen van derden.

4.2. In voorkomend geval houdt Animonline zich het recht voor om haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie

duurt en/of - indien de overmachtsituatie meer dan 3 maanden duurt - de overeenkomst van rechtswege en zonder

schadevergoeding te ontbinden.

5. KLACHTEN

5.1. Elke klacht over de geleverde goederen, van welke aard ook, onder meer inzake - doch niet beperkt tot - de niet-conformiteit,

ontbrekende onderdelen, zichtbare gebreken of schade, dienen door de klant schriftelijk gemeld te worden binnen een

termijn van 48 uur na levering.

5.2. Verborgen gebreken dienen door de klant schriftelijk gemeld te worden binnen een termijn van 8 kalenderdagen na

ontdekking van dergelijk gebrek.

5.3. Vervallen goederen (overschrijding versheidsdatum) worden niet teruggenomen noch vergoed.

5.4. Na de voormelde termijnen vervallen de rechten van de klant.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Animonline is tot geen andere verplichting gehouden dan de levering overeenkomstig de bestelorder.

6.2. De herstelplicht van Animonline beperkt zich tot de reparatie en desgevallend de vervanging van de geleverde goederen of

de betrokken gebrekkige onderdelen, naar het oordeel van Animonline, en zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding.

6.3. Animonline kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving

en schade van derden.

6.4. De aansprakelijkheid van Animonline is alleszins beperkt tot het factuurbedrag van de betrokken geleverde goederen.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1. Animonline blijft te allen tijde titularis van haar intellectuele eigendomsrechten op de door haar geleverde goederen.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1. De geleverde goederen blijven eigendom van Animonline tot op datum van de volledige betaling door de klant. Tot

op dat ogenblik heeft de klant niet het recht de goederen te verkopen of te bezwaren met rechten van derden. Ondanks dit

eigendomsvoorbehoud wordt uitdrukkelijk overeen¬gekomen dat de koper de risico’s van verlies, vernietiging of beschadiging

van de goederen draagt en dit vanaf de levering ervan.

8.2. In geval van niet-betaling door de klant, houdt Animonline zich het recht voor de goederen terug te nemen zonder

rechterlijke tussenkomst.

9. BETALINGSMODALITEITEN

9.1. Alle facturen zijn betaalbaar te 9990 Maldegem, contant, netto en zonder korting tenzij anders bedongen en schriftelijk

bevestigd door Animonline. Bij niet-contante betaling is de eventueel in rekening gebrachte kredietbeperking verschuldigd.

9.2. De klant is aan Animonline het gefactureerd bedrag verschuldigd, vermeerderd met eventuele belastingen en/of onkosten.

De betaling, onder welke vorm dan ook, dient uitgevoerd te worden door de klant op dusdanige wijze dat Animonline geen

kosten dient te betalen gerelateerd aan de ontvangst van de betaling.

9.3. Bij niet-betaling op de vervaldatum, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest van 5,50% per jaar

verschuldigd, vermeerderd met de rentevoet van de Nationale Bank en dit vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag van

volledige betaling, onverminderd de andere rechten die Animonline kan doen gelden.

9.4. Bij niet-betaling op de vervaldatum, is tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 17% van het

factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR. Dit beding blijft van toepassing, zelfs wanneer een wissel geaccepteerd werd

voor het hoofdbedrag van de factuur.

9.5. Bij gebrek aan een tijdige betaling van één en/of meerdere facturen wordt het saldo van alle openstaande, zelfs niet-vervallen

facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. Bovendien houdt Animonline zich het recht voor de uitvoering van

zijn verbintenissen op te schorten en geen verdere leveringen meer te doen tot volledige betaling is gebeurd.

9.6. Bij niet-betaling op de vervaldatum, houdt Animonline zich het recht voor de aan de klant toegestane kortingen of voordelen

in te trekken en het saldo afzonderlijk te factureren.

10. WANPRESTATIE VAN DE KLANT

10.1. In geval van wanprestatie van de klant - wanbetaling en annulering van lopende bestelling inbegrepen - is Animonline

gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of lopende

overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om nakoming en/of schadevergoeding te

vorderen.

10.2. Indien door wanprestatie van de klant, één of meerdere lopende overeenkomsten lastens de klant worden ontbonden, is

de klant aan Animonline een schadevergoeding ten bedrage van 35% van het factuurbedrag verschuldigd indien het gestandaardiseerde

goederen betreft en de overeen¬gekomen prijs indien het gepersonaliseerde en/of op maat gemaakt goederen

betreft.

10.3. Animonline behoudt zich het recht voor om, zonder tussenkomst van de rechtbanken en zonder voorafgaande ingebrekestelling,

de koopovereenkomst te ontbinden indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, of door eender welke

wijze de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, zonder dat Animonline een schadevergoeding

is verschuldigd aan de klant en onverminderd haar recht op volledige schadeloosstelling.

11. BEVOEGDHEID, TOEPASSELIJK RECHT

11.1. Alle overeenkomsten tussen Animonline en de klant en alle eventuele geschillen tussen partijen worden uitsluitend

beheerst door het Belgisch recht.

11.2. Geschillen tussen partijen alsmede de interpretatie en toepassing van de overeenkomsten tussen Animonline en de klant

vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Rechtbanken te Gent.

11.3. Voor zover deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ook opgemaakt zijn in een andere taal en er een conflict zou bestaan

tussen de Nederlandse en de anderstalige versie, is de Nederlandse tekst bindend.